SAMEThe Shizuoka Association for Multicultural Exhange (SAME)

Wikang HaponHOMEMapa ng site

HOMEAsosasyon ng Lungsod ng Shizuoka para sa Ugnayang Internasyonal/Pagpaparehistro Bilang Kaanib

Anong asosasyon ang SAME (Shizuoka City Association for Multicultural Exchange) ?

Ang SAME ay lugar na nagtataguyod para sa ugnayang pang-internasyonal tulad ng mga pang-internasyonal na pagkakaunawaan, pagkakaisa ng iba't-ibang kultura, pagsasanay sa mga boluntaryo, pakikipag-ugnayan sa mga kapatid na siyudad sa ibang bansa at marami pang ibang aktibidad.

Tanggapan ng SAME sa Shizuoka:   Lunes hanggang Biyernes, 8:30-17:15

(5-1 Otemachi, Aoi District, Shizuoka City/ Tel: 054-273-5931) / Mula sa estasyon ng JR Shizuoka ay 10 minutong paglalakad.

Tanggapan ng SAME sa Shimizu:   Lunes hanggang Biyernes, 8:30-17:15 (2F Shimizu Ward Office, 6-8 Asahi-chou, Shimizu District, Shizuoka City/ Tel: 054-354-2009) / Mula sa estasyon ng Shizuoka Shizutetsu Shin Shimizu ay 5 minutong paglalakad.

 

Handog na Impormasyon sa Iba't-ibang Wika

Ipinamamahaging bagay:   Makakakuha ng kopya sa mga window ng punong tanggapan ng SAME sa Shizuoka at sangay sa Shimizu.

(Karaniwang nakasulat sa wikang Hapon at Ingles)

Mapa ng Siyudad, Talaan ng mga Manggagamot na Marunong ng ibang wika, Talaan ng mga Pagkaklase sa Wikang Hapon (mayroon din sa Tagalog)

Pakikipagpalitan ng mga impormasyon sa pamamagitan ng bulletin board, pananaliksik ng mga impormasyon ( Sa punong tanggapan lamang ng SAME)

* Maaaring makapanaliksik o makakuha ng mga impormasyon araw-araw, mula Lunes~ Sabado hanggang 21:00.

Pagpaparehistro bilang kaanib

Pagpapayo sa pamamagitan ng mail

Kung tutungo kayo ng personal o tatawag sa telepono ng tanggapan subalit wala ang inyong kailangang tagapagpayo ay maaari ninyong gamitin ang e-mail upang makahingi ng pagpapayo.   Paunawa lamang na may mga pagkakataong hindi kayo kaagarang masasagot.   Gayun din, naaayon sa nilalaman ng inyong e-mail, may mga pagkakataong maaaring hindi kayo detalyadong masasagot.

Para sa magpapadala ng e-mail, iklik lang dito.

Pagpaparehistro sa Mail magazine

Kung ang mga impormasyon sa home page ay may pagbabago, paaabisuhan kayo sa pamamagitan ng mail.

Kapakipakinabang na Impormasyon

Talaan ng mga Dayuhang Tagapagpayo

Talaan ng mga Manggagamot na Marunong ng Ibang Wika

Talaan ng mga Paaralan sa Wikang Hapon sa Lungsod ng Shizuoka

Iba't-ibang Lugar ng mga Institusyon

Impormasyon ng mga event/ Pahayagan sa iba’t-ibang wika

Impormasyon ng mga Event o Pagdiriwang

 

Pahayagan sa Iba't-ibang Wika
Buwan-buwan ay naglalaan ng mga kapakipakinabang na impormasyon o balita para sa araw-araw na pamumuhay.   Maaari ring buwanang mapadalhan kayo ng kopya sa pamamagitan ng koreo.   (Kabayaran 1 taon 1,000 yen).  Para sa mga nais magpadala sa pamamagitan ng koreo ay isaad lamang sa inyong mail o sulat kung anong wika ng pahayagan ang nais ninyong ipadala sa inyo, isaad rin ang inyong pangalan at tirahan—at ipadala ito sa address sa ibaba:

SAME (Shizuoka City Association for Multicultural Exchange)

5-1 Ote-machi, Aoi-ward, Shizuoka City 420-0853

Gabay para sa Pang-araw-araw na Pamumuhay sa Shizuoka

TOP OF PAGE