SAMEThe Shizuoka Association for Multicultural Exhange (SAME)

Wikang HaponHOMEMapa ng site

HOMEImpormasyon ukol sa iba't-ibang pagdiriwang/Balita sa iba't-ibang wika

Impormasyon ukol sa iba't-ibang pagdiriwang/Balita sa iba't-ibang wika


Title

PAGBABAGO SA JAPAN HEALTH INSURANCE ASSOCIATION SHIZUOKA BRANCH OFFICE

Detalye

Ipinapaalam sa lahat ng mga namamasukan sa iba’t-ibang mga industriya, malaki man o maliit at sa mga kapamilya nito na kasapi sa seguro sa pangkalusugan ng Japan Health Insurance Association (KYOUKAI KENPO) na ang lahat ng sangay sa Shizuoka ay pag-iisahin at ililipat ng lugar.

Ang KYOUKAI KENPO ay mayroong sistema sa pagpapahiram ng pera para sa mahal na bayarin sa pagpapagamot at naglalaan ng mga benipisyo para sa mga manganganak. Mayroon din laang social insurance system para makatulong sa katatagan ng ating mga pamumuhay.

Bagong address: 13F, Shizuoka Gofuckucho Square , 1-2 Gofukucho 1-chome, Aoi District, Shizuoka City, Postal Code 420-8512

Telepono: 054-275-6601

FAX: 054-276-6609

URL: (Wikang Hapon lamang) Japan Health Insurance Association Shizuoka Branch (ZENKOKU KENKOU HOKEN KYOUKAI SHIZUOKA SHIBU)

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,0,93.html


TOP OF PAGE