SAMEThe Shizuoka Association for Multicultural Exhange (SAME)

Wikang HaponHOMEMapa ng site

HOMEGabay ukol sa pang-araw-araw na pamumuhay sa Shizuoka

GABAY SA PANG-ARAW-ARAW NA PAMUMUHAY SA SHIZUOKA

One Point Advice: Paghahanda para sa Lindol Tokai


1-1  Sa Oras ng mga Di Inaasahang Pangyayari
       (Pulisya, Sunog, Biglaang pagkakasakit o Sakuna sa gabi)(PDF)

1-2 Paghahanda sa Lindol TOKAI (PDF)

2-1  Paghahanap at pagrerenta ng tirahan(PDF)

2-2  Pamamaraan sa Paglilipat (PDF)

2-3 Tungkol Sa Koryente (PDF)

2-6  Paghihiwalay, Pagrarapon at Pagreresaykel ng Basura (PDF)

2-7 Telepone (PDF)

2-9  Pera (PDF)

2-10  Mga Patakaran sa ating Lugar (PDF)

2-11  Pantatak (PDF)

3-1  Rehistro ng mga Dayuhan (PDF)

TOP OF PAGE