SAMEThe Shizuoka Association for Multicultural Exhange (SAME)

Wikang HaponHOMEMapa ng site

HOMEKapakipakinabang na impormasyonIba't-ibang lugar at institusyon

Kapakipakinabang na impormasyon

List of Various Facilities

Ang mga salitang nakasulat sa wikang Hapon ay pangkaraniwang walang translation sa Tagalog o Ingles.

Sa oras ng emergency 

Pulis 110
Sunog/Ambulansiya 119

Embahada ng Pilipinas

Pangalan Embahada ng Pilipinas
Lugar 5-15-5 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-8537
Telepono 03-5562-1600

Ospital na bukas kung bakasyon o madaling araw (Dalhin ang inyong Health Insurance Card)

Pangalan

Shizuoka Prefecture Emergency Medical Center (24 oras) [SHIZUOKA KEN KYUKYU IRYO SENTA]

Lugar 9-6 Otemachi
Telepono 054-205-1199
054-245-1199
Pangalan

Shizuoka Prefecture General Hospital [SHIZUOKA KEN SOGO BYOUIN]

Lugar 4-27-1 Kita-Ando
Telepono 054-247-6111
Pangalan

Shizuoka Saiseikai General Hospital [SHIZUOKA SAISEIKAI SOGO BYOUIN] 

Lugar 1-1-1 Oshika
Telepono 054-285-6171
Pangalan

Shizuoka Red Cross Hospital [SHIZUOKA SEKI JUJI BYOUIN]

Lugar 8-2 Otemachi
Telepono 054-254-4311
Pangalan

Shizuoka City Hospital [SHIZUOKA SHIRITSU BYOUIN]  

Lugar 10-93 Otemachi
Telepono 054-253-3125
Pangalan

Shizuoka City Emergency Center (19:00-23:00) [SHIZUOKA SHI KYUKYU SENTA]

Lugar 3-27 Higashi-Kusabuka cho
Telepono 054-245-1111
Pangalan

Shizuoka City Dental Association Emergency Center [SHIZUOKA ISHIKAI KYUKYU SHIKA SENTA]

Lugar 3-15 Marikane 3-chome
Telepono 054-288-1199
Pangalan Shizuoka City Shimizu Hospital [SHIZUOKA SHIRITSU SHIMIZU BYOUIN] 
Lugar 1231 Shimizu Miyakami
Telepono 0543-36-1111
Pangalan

Shimizu Dental association Emergency Center [SHIMIZU SHIKA ISHIKAI KYUKYU SENTA]

Telepono 0543-48-4118
Pangalan Shimizu Kosei Hospital [SHIMIZU KOSEI BYOUIN]
Lugar 578-1 Shimizu Ihara-cho
Telepono 0543-66-3333

Pagpapagamot・Konsultasyon sa HIV

Pangalan AMDA International Medical Information Center (English:Pangkaraniwang araw 9:00-17:00)
(Pilipino:Miyerkules 13:00-17:00)
Telepono 03-5285-8088
Pangalan

Shizuoka Health Center, Libreng konsultasyon sa AIDS 
(Una/ika-3 Miyerkules ng buwan 9:30-11、15-16:30、Gabi- Unang Miyerkules, oras 18-20)

Lugar 10-100 Otemachi
Telepono 054-255-7811
Pangalan

Shimizu Branch/ Health Prevention Division
(Una/ika-3 13:30-16:30) May libreng pagpapayo sa pangkaraniwang araw.

Telepono 0543-54-2165 

Personal na Pagpapayo

Pangalan Tokyo Lifeline (English)
Lugar 03-3264-4343
Telepono 24 hours a day

Consultation for Women's Problems

Pangalan

Tokyo Inochi no Denwa (Ingles) 24 oras

Telepono 03-3264-4343

Pagpapayo sa mga Kababaihan

Pangalan Shizuoka Women's General Center (LunesーBiyernes 9:00-16:00)
(Abogado、Psychologist、tagapayo sa DV) 
Telepono 054-272-7879

Trabaho

Pangalan Hello Work Shizuoka 
Lugar 235-1 Nishijima
Telepono 054-238-8601
Pangalan Hello Work Shimizu
Lugar 2-15 Shimizu Matsubara-cho
Telepono 0543-51-8609
Pangalan Shizuoka Labor Bureau (Ingles Lunes、Biyernes 9:00-16:00)
Lugar 4-1 Miyuki-cho
Telepono 054-254-6352
Pangalan Shimizu Labor Bureau
Lugar 3F, Shimizu General Offices, Shimizu Matsubara-cho 2-15
Telepono 0543-51-8800

Legal na Pagpapayo (Shizuoka Prefecture Lawyer Association)   

Pangalan Legal na Pagpapayo (Shizuoka Prefecture Lawyer Association) 
Lugar 10-80 Otemachi
Telepono 054-252-0008

Pulisya

Pangalan Shizuoka Central Police Station
Lugar 6-1 Otemachi
Telepono 054-250-0110
Pangalan Shizuoka South Police Station
Lugar 1-5-10 Fujimidai
Telepono 054-288-0110
Pangalan Shimizu Police Station 
Lugar 135 Shimizu Tennominami-cho
Telepono 0543-66-0110

Nauukol sa Driver's License

Pangalan JAF(Japan Automobile Federation)
Lugar 2-2-24 Kuniyoshida
Telepono 054-264-1242 
Pangalan Chuo Driver's Licencing Center
Lugar 6-16-1 Yoichi
Telepono 054-272-2221

Pagpapahakot ng mga hindi nasusunog na basura

Pangalan Pagpapahakot ng mga hindi nasusunog na basura
Telepono Shizuoka:0120-530-469 
Shimizu:0120-530-741

Visa Information

Pangalan Immigration Office
Lugar 6F abc bldg 9-4 Tenma-cho Shizuoka city
Telepono 054-653-5571
Pangalan Gaikokujin Zairyu Sogo Information Center (English)
Lugar Tokyo:03-5796-7111/2  
Nagoya:052-973-0441/2
Telepono Mon-Fri 9:00-16:00 (12-13lunch)

Munisipalidad

Pangalan General Offices 
Lugar

1F, 5-1 Otemachi

1F, 6-8 Shimizu Asahi-cho

Telepono

Shizuoka:054-254-2111 

Shimizu:0543-54-2111

Pangalan Pagpaparehistro ng mga Dayuhan
Lugar

1F, 5-1 Otemachi

1F, 6-8 Shimizu Asahi-cho

Telepono

Shizuoka:054-221-1061

Shimizu:0543-54-2127

Nauukol sa bisa

Pangalan Shizuoka Immigration Branch Office  9:00-16:00
Lugar 6F, abc Bldg., 9-4 Tenma-cho 9-4 
Telepono 054-653-5571
Pangalan Sentro ng Pangkalahatang Impormasyon para sa mga Residenteng Dayuhan (Ingles) Lunes-Biyernes 9:00-16:00 (12-13 lunch break)
Telepono Tokyo:03-5796-7111/2  
Nagoya:052-973-0441/2

Libreng Pagpapayo para sa mga Dayuhan

Pangalan

Lugar: Shizuoka General Offices 
Impormasyon:Shizuoka Machi Tzukuri Promotion Division

Libreng Pagpapayo para sa mga Daynham

[legal, karapatan, bisa, buwis, pensiyon, trabaho at iba pang pagpapayo(Tagalog)]
5/28、6/25、7/30、9/24、10/29、11/26、1/28、2/25 13:00-16:00

Lugar 5-1 Otemachi
Telepono 054-221-1053 

TOP OF PAGE