मासिक नेपालीभाषा समाचार पत्रिका 「 हाल खबर के छ ?」 प्रकाशित भएको छ ।

英語情報誌