विदेशी भाषा समाचार (外国語情報誌)

सूचना पत्रिका, सिजुओकासिटी अन्तर्राष्ट्रिय संघ को सिजुओकामुख्यालय र सिमिजुशाखामा
जानकारी पत्रिका उपलब्ध छन्।कृपयाआउनुहोस्। तपाईं यसलाईसजिलोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ।