SAMEThe Shizuoka Association for Multicultural Exhange (SAME)

Wikang HaponSITEMAP

SAME NEW INFORMATION

Last Update :2018 /4 /9   


BUKAS NA KLINIKA AT

PAGAMUTAN
  (当番医表)

NEW!

Naka-update ang incharge na manggagamot.


Abril 2019 (PDF)


Update ng

「MABUHAY! 」Abril

para sa buwan ng 

NEW

フィリピン語情報誌「Mabuhay!」4月号が更新されました。

※ I-klik dito


IMPORMASYON SA DISASTER

※Impormasyon sa Disaster, Klik


PAGBABAGO SA JAPAN

HEALTH
INSURANCE

ASSOCIATION SHIZUOKA

BRANCH OFFICE


※ I-klik dito


PAGPA-FILE NG INCOME

TAX RETURN


※ I-klik dito


PAGPA-FILE NG

MUNICIPAL PREFECTURAL

AT TAX※ I-klik dito


SISTEMA NG

PAGPAPAGAMOT

SA JAPAN


※I-klik dito


ILEGAL NA

NAKAPARADANG

BISEKLETA


※I-klik dito


Para sa mga Dayuhang Kabataan na Hindi pa Marunong Mag-Nihongo

GABY PARA SA PAGPASOK SA SENIOR HIGH SCHOOL

※I-klik dito


Maaaring humingi ng pagpapayo sa wikang Tagalog.
Sangay sa Shizuoka;
Martes 13:00-17:00 TEL(054)273-5931
Sangay sa Shimizu, Shimizu KUYAKUSHO;
Biyernes 13:00-16:00 TEL(054) 354-2009
Tumatanggap rin ng pagpapayo sa pamamagitan ng e-mail.
I-klik dito para sa iba pang impormasyon >>