Helpline Shizuoka City

Serbisyo Para Sa Konsultasyon sa Iba’t Ibang Wika sa Lungsod Ng  Shizuoka)

[Serbisyo Para Sa Konsultasyon sa Iba’t Ibang Wika sa Lungsod Ng  Shizuoka]

Multilingual Consultation Service

Mayroon na po tayong  konsultasyon tungkol sa trabaho, medisina, kapakanan, edukasyon, atbp.. Maaari po kayong makipag-usap sa inyong katutubong wika sa aming mga dayuhang kawani ayun sa kanilang office hours sa pamamagitan ng messenger. Paki-check lang natin ang ibaba.)

Facebook ( Helpline Shizuoka City) 「I-click dito

May mga Japanese staff din para sa Ingles sa Aoi at Shimizu mula Lunes hanggang Biyernes. Ang Espanyol at Pranses ay na Japanese staff ay sa Aoi lang mula Lunes hanggang Biyarnes..

●Talaan Ng Mga Dayuhang staff I-click dito