Nihonggo Klab

 • Pag-aaral ng Nihonggo upang matutong makapagsalita, makabasa at makasulat ng Nihonggo (layunin).
 • Libre
 • mag-click-dito

Petsa at Oras

       10/24, 11/7, 11/28, 12/12, 12/26    Limang beses na pag-aaral      Sabado

        Elementarya:  1:00~2:30 ng hapon 

        Junior High School:  3:00~4:30 ng hapon 

Lugar

Meeting Room, 4 F, Shizuoka Yaizu Shinyu Kinko Otemachi Bldg., (3-11 Otemachi, Aoi District)

       

Pagpapatala

Mangyaring magpatala sa Telepono (054-273-5931) o sa Website ng SAME.Maaaring kumunsulta ang mga nasa Senior High School 

  なまえ/Name

  ゆうびんばんごう/Zip code

  じゅうしょ/Address

  でんわばんごう/Phone number

  メールアドレス/E-mail address

  しょうがっこうめい / ちゅうがっこうめい/Name of your school

  がくねん//Your grade

  ねんせい