Inpormasyon ukol sa corona virus Updated 31/3/2021

Mga abiso mula sa Shizuoka City Association for Multicultural Exchange

Konsultasyon sa Asosasyon kaugnay sa COVID-19

Kung may sintomas sa alinmang sumusunod mula 1 hanggang 8 na nakatala sa ibaba ay maaaring kumunsulta sa pamamagitan ng telepono.

  1. May lagnat na 37.5°C o mas mataas pa, may ubo, namamaga o masakit ang  lalamunan at nakisalamuha sa taong nahawaan ng COVID-19
  2. May lagnat na 37.5°C o mas mataas pa, may ubo, namamaga o masakit ang lalamunan at sa loob ng 2 linggo ay nanggaling mula sa lugar na apektado ng virus o nakisalamuha sa taong galing sa ibang lugar.
  3. Ang ubo, masakit na lalamunan at lagnat na 37.5°C o mas mataas pa ay patuloy sa 4 na araw o mas mahaba pa. Gayun din, ang lagnat ay hindi bumababa kapag di uminom ng antipyretic na gamot at patuloy ang ganitong situwasyon ng higit sa 4 na araw.
  4. Lubhang panghihina at paghihirap sa paghinga.
  5. Edad 65 o higit pa na may ubo, masakit ang lalamunan, panghihina, nahihirapang huminga, may lagnat na 37.5°C o higit pa na halos patuloy sa dalawang araw.
  6. May karamdaman tulad ng diabetes, sakit sa puso, may sakit sa kahirapang ng paghinga at iba pa, may ubo, masakit ang lalamunan, lubhang panghihina, nahihirapang huminga at may lagnat na 37.5°C o higit pa na patuloy sa halos dalawang araw.
  7. May sakit sa kidney o bato na nasa ilalim ng dialysis, may ubo, pananakit ng lalamunan, panghihina, nahihirapang huminga at lagnat na may 37.5°C o higit pa na patuloy sa halos dalawang araw.
  8. Gumagamit ng gamot na tulad ng immunosuppressants at anti-cancer drugs, may ubo, pananakit ng lalamunan, panghihina, nahihirapang huminga at lagnat na 37.5°C o higit pa na patuloy sa halos dalawang araw.

《Sakaling marunong ng Japanese》 ➡Dumiretsong tumawag sa

『Sentro ng Konsultasyon para sa mga bumalik na dayuhan at sa mga may nakasalamuhang  nahawahang Tao』 (TEL:054-249-2221,  24 oras na serbisyo)

《Sa mga hindi bihasa sa Japanese》➡ Mangyaring tumawag sa aming asosasyon (TEL:054-273-5931 Lunes-Biyernes 8:30-17:15) Para sa nais na wika ay i-klik DITO

Sentro ng Konsultasyon sa Iba’t-ibang wika ukol sa COVID-19

New Coronavirus Multilingual Consultation Center Araw: Abril 10 hanggang Mayo 20 03-6233-9266

Konsultasyon sa wikang Pilipino Abril 10 hanggang Mayo 20 Tuwing Lunes: 10:00 hanggang 17:00

Suruga Kuyakusyo Sodan Center Office

Para po sa nakakahawang bagong corona virus, pinagmabuti na ang konsultasyon para dito ay gagawin sa pamamagitan ng telepono.Inaasahan po naming ang inyong pang-unawa. ( Tuwing Lunes : 8:30 hanggang 5:15 )

Telepono: 054-354-2009

Mga abiso mula sa Shizuoka City

Mayroon na po tayong website sa Shizuoka City na maaring kuhanan ng impormasyon ukol sa corona virus.

mag-click dito

Upang hindi kayo mahawahan o hindi kayo makahawa ng Covid-19 (youtube)

mag-click dito

Impormasyon galing sa mga iba’t-ibang grupo