Impormasyon ukol sa COVID- 19

Mga abiso mula sa Shizuoka City

Mayroong website sa Shizuoka City na maaring kuhanan ng impormasyon ukol sa corona virus.

i-klik dito

Impormasyon galing sa iba’t-ibang grupo