Ika-2 LIBRENG PAGPAPAYO SA MGA LEGAL NA KARAPATAN 2022

外国人が生活相談をしている写真

Ang libreng konsultasyon sa mga espesyalista ay gaganapin upang ang mga problema ng mga dayuhan at mga may kaugnayan sa mga dayuhang bansa ay maaaring malutas. Posibleng kumonsulta sa mga bagay na may kaugnayan sa katayuan ng paninirahan, mga legal na isyu, permanenteng paninirahan, entrepreneurship, mga buwis, pensiyon, atbp. (* Kailangan ng paunang reserbasyon)

Petsa/Oras

Sabado, Setyembre 3, 2022 Ang pagpapayo ay hanggang 45 minuto lamang.

Mangyaring piliin sa mga sumusunod ang nais ninyong oras: (1)13: 30-14: 15  (2) 14: 30-15: 15  (3) 15: 30-16: 15

Lugar

Shizuoka City Shimizu Sangyo Information Plaza, Training Room

Address: 6-17 Aioi-cho, Shimizu-ku, Shizuoka City

Nilalaman

Maaaring makahingi ng pagpapayo sa mga abogado tungkol sa mga legal na karapatan tulad ng pagpapakasal, diborsiyo, mana, at mga aksidente sa trapiko. Maaaring humingi ng pagpapayo sa pamamagitan ng personal na paguusap o sa online (ZOOM).

Tagapagsalin

English, Chinese, Filipino, Portuguese, Espanyol, Vietnamese, Nepali.   (Para sa iba pang mga wika, manyaring makipag-ugnayan sa tanggapan ng SAME).

Maaaring humingi ng payo

Mga residenteng dayuhan, sinumang mga dayuhan at mga Hapon na may koneksyon sa mga dayuhan o sa ibang bansa.

Kapasidad

3 na katao 

Tagapagtaguyod(Tagapamahala)

Shizuoka City Association for Multicultural Exchange  (Ms. Miyamoto)

Impormasyon

TEL 054-273-5931 E-mail:same@samenet.jp www.samenet.jp

Aplikasyon

Kailangang magpareserba. Mangyaring mag-apply sa website ng SAME hanggang Agosto 29, Martes

  Pangalan
  Tirahan
  Telepono
  Email address
  Email address
  (muling ipasok para sa kumpirmasyon)
  Status ng paninirahan
  (Mangyaring pumili sa ibaba)
  Nasyonalidad
  Nilalaman ng konsultasyon
  (isulat ng detalyado)
  Pamamaraan ng pagpapayo
  Pinakamahaba na ang 45 minuto sa paghingi ng pagpapayo. Pumili sa ibaba ng inyong nais na oras (Kahil ilan ay posibleng pumili).
  Kailangan mo ba ang interpreter?

  Ano pa ang ibang nais mong sabihin?