LIBRENG PAGPAPAYO SA MGA LEGAL NA KARAPATAN 2023

Ang libreng konsultasyon sa mga espesyalista ay gaganapin upang ang mga problema ng mga dayuhan at mga may kaugnayan sa mga dayuhang bansa ay maaaring malutas. Posibleng kumonsulta sa mga bagay na may kaugnayan sa katayuan ng paninirahan, mga legal na isyu, permanenteng paninirahan, entrepreneurship, mga buwis, pensiyon, atbp. (* Kailangan ng paunang reserbasyon)

Petsa/Oras

(1) Sabado, Hulyo 8, 2023 13:30~15:30

(2) Sabado, Setyembre 9, 2023 13:30~15:30

(3) Sabado, Nobyembre 25, 2023 13:30~15:30

(4) Sabado, Enero 27, 2024 13:30~15:30

(5) Sabado, Marso 9, 2024 13:30~15:30

Lugar

Shimizu Hoken Fukushi Center, 4th Floor Meeting Room (2-12-1 Shizuoka, Shimizu-ku)

Nilalaman

Maaaring makahingi ng pagpapayo sa mga abogado tungkol sa mga legal na karapatan tulad ng pagpapakasal, diborsiyo, mana, at mga aksidente sa trapiko. Maaaring humingi ng pagpapayo sa pamamagitan ng personal na paguusap o sa online (ZOOM).

Tagapagsalin

English, Chinese, Filipino, Portuguese, Espanyol, Vietnamese, Nepali.   (Para sa iba pang mga wika, manyaring makipag-ugnayan sa tanggapan ng SAME).

Impormasyon & Aplikasyon

Shizuoka City Association for Multicultural Exchange

TEL 054-273-5931 E-mail:same@mw2pmtcnkt

Flyer

Flyer