Mga Dayuhang Tagapayo

カウンセリングのイメージ写真

Sa tanggapan ng SAME ay may mga dayuhang tagapagpayo sa iba’t-ibang wika (Ingles, Tsino, Tagalog, Portuges, Espanyol, Vietnamese at iba pa).  Maaaring makahingi ng pagpapayo ukol sa pamumuhay at iba’t-ibang impormasyon sa paninirahan sa Lungsod ng Shizuoka.  Maaari kayong magtungo sa tanggapan ng SAME sa Aoi at Shimizu Ward.  Ang lugar at oras ng mga tagapayo ay nakasaad sa ibaba.  

May mga Japanese staff din na marunong sa wikang Ingles sa tanggapan ng SAME Aoi at SAME Shimizu mula Lunes hanggang Biyernes.  Ang mga Japanese staff na marunong naman sa wikang Espanyol at Pranses ay nasa tanggapan ng SAME Aoi mula Lunes hanggang Biyarnes.

Sistema Kaugnay sa Tagapayo ng Iba't- ibang Wika

Lunes

Distrikto 8:30〜12:00 13:00〜17:15
Aoi Ward
 • English
 • Spanish
 • English
 • Spanish
Suruga Ward
 • English
 • SAME Japanese Staff
 • English
 • SAME Japanese Staff
Shimizu Ward
 • English
 • Vietnamese
 • English
 • Vietnamese

Martes

Distrikto 8:30〜12:00 13:00〜17:15
Aoi Ward
 • English
 • Spanish
 • English
 • Spanish
Suruga Ward
Shimizu Ward
 • English
 • Nepali
 • English
 • Tagalog

Miyerkules

Distrikto 8:30〜12:00 13:00〜17:15
Aoi Ward
 • English
 • Spanish
 • English
 • Spanish
Suruga Ward
Shimizu Ward
 • English
 • Spanish
 • Portuguese
 • English
 • Spanish
 • Portuguese

Huwebes

Distrikto 8:30〜12:00 13:00〜17:15
Aoi Ward
 • English
 • Spanish
 • Tagalog
 • English
 • Spanish
 • Tagalog
Suruga Ward
Shimizu Ward
 • English
 • Spanish
 • Portuguese
 • English
 • Chinese
 • Spanish
 • Portuguese

Tagapayo sa Intsek ay 1:00-4:00 ng hapon.

Biyernes

Distrikto 8:30〜12:00 13:00〜17:15
Aoi Ward
 • English
 • Chinese
 • Spanish
 • English
 • Chinese
 • Spanish
Suruga Ward
Shimizu Ward
 • English
 • English