Gabay sa pag-iwas sa kalamidad

Hindi natin alam kung kailan at saan darating ang mga likas na sakuna tuladng lindol at malakas na ulan. Upang maprotektahan ang ating sariling buhay,mahalagang laging maging handa at aware sa pang-araw-araw na pamumuhay. Samga sumusunod na pahina ay nakalaad ang mga dapat alamin sa oras ngkalamidad. Simula ngayon, pag-aralan ang mga kakailanganing bagay na dapatihanda, sakaling dumating ang oras ng emergency.