Mga hakbang sa emergency

非常対策のイメージイラスト

Maghanda ng mga kakailanganing bagay para sa oras ng sakuna o kalamidad.

Para sa emergency

非常時のために用意しておく物