Helpline Shizuoka City

【Cửa sổ tư vấn dành cho người nước ngoài 】

Trung tâm tư vấn tổng hợp đa văn hóa cộng sinh tỉnh Shizuoka

Tại tỉnh Shizuoka, chúng tôi thành lập cửa sổ tư vấn với ba địa điểm để cung cấp thông tin liên quan, đến  đời sống của người dân nước ngoài như giáo dục, công việc, visa, tiền thuế, tiền lương hưu.Dưới đây là bản thời gian làm việc của chúng tôi có sự hỗ trợ của tư vấn viên thông qua tin nhắn của Facebook.

Facebook ( Helpline Shizuoka City) nhấn

[ tại đây]

Tiếng Anh sẽ được hỗ trợ mọi lúc tại quân Aoi và quận Shimizu. Tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp sẽ chỉ được hỗ trợ tại quận Aoi vào mọi lúc.

●Xem danh sách hỗ trợ tiếng nước ngoài nhấntại đây