Thông tin liên quan đến Covid-19

Thông báo của tỉnh Shizuoka

Tại tỉnh Shizuoka, những vấn đề liên quan đến phòng chống bệnh truyền nhiễm Covid-19 dành cho người nước ngoài, xin hãy xem tại đường dẫn sau đây.

bấm vào đây

Thông tin của các đoàn thể khác