Helpline Shizuoka City

【Trung tâm tư vấn đa ngôn ngữ thành phố Shizuoka 】

Tại tỉnh Shizuoka, chúng tôi thành lập cửa sổ tư vấn với ba địa điểm để cung cấp thông tin liên quan, đến  đời sống của người dân nước ngoài như giáo dục, công việc, visa, tiền thuế, tiền lương hưu.Dưới đây là bản thời gian làm việc của chúng tôi có sự hỗ trợ của tư vấn viên thông qua tin nhắn của Facebook.

Facebook ( Helpline Shizuoka City) nhấn

[ tại đây]

Tiếng Anh sẽ được hỗ trợ mọi lúc tại quân Aoi và quận Shimizu. Tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp sẽ chỉ được hỗ trợ tại quận Aoi vào mọi lúc.

●Xem danh sách hỗ trợ tiếng nước ngoài nhấntại đây