hướng dẫn phòng chống thiên tai

Khi bắt đầu xảy ra mưa lớn hay động đất, chúng ta sẽ không lường trước được khi nào, tại đâu sẽ gây ra thảm họa thiên nhiên. Vì để bảo vệ chính mạng sống của chúng ta, ngay từ những ngày thường nhật cần nâng cao cảnh giác, công tác chuẩn bị là điều rất cần thiết.Hãy cùng kiểm tra dưới đây là những mẫu di chuyển khi phát sinh thảm họa, những vật dụng cần chuẩn bị từ bây giờ phòng khi khẩn cấp.  Hãy cùng chuẩn bị phòng trừ những lúc bất chợt.